revizeEvidenční kniha obsahuje tyto údaje

 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou
 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

 

 

 

 

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly
 • Datum uvedení do provozu

 

Periody kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC

 • od 3 kg do 30 kg ………. 1 × za rok
 • nad 30 kg do 300 kg ………. 2 × za rok

Kontrola a údržba zařízení musí být provedena nejméně jednou ročně u registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd.. Závady zjištěné kontrolou je povinen provozovatel zařízení odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

 


Kontaktujte nás