Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb, instalace solárně termických kolektorů a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky zejména prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Se souhlasem vlády Fond použije pro posílení disponibilních zdrojů Programu zdroje z účtu na podporu sběru a zpracování autovraků dle § 37e odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále Fond na podporu energetických úspor ve veřejných budovách v rámci Programu použije prostředky z vládní rozpočtové rezervy odpovídající výnosům z dražeb povolenek zbývajících v rezervě pro nové účastníky (NER).

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2014. O dotaci bylo možné požádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebylo však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu.

Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete v rubrice obecné dokumenty .

Základní členění Programu
Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:


A. Úspora energie na vytápění

 • A.1. Celkové zateplení
 • A.2. Dílčí zateplení

B. Výstavba v pasivním energetickém standardu

C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

 • C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
 • C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
 • C.3. Instalace solárně-termických kolektorů

D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření – některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)

E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

F. Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Cíle programu

Pokud jste investovali do zateplení, koupě solárních kolektorů nebo dalších podporovaných opatření, sníží se vaše náklady na vytápění, případně ohřev vody. Investice se vám tedy postupně vrátí, i když jednorázové investiční náklady mohou být poměrně vysoké. Provedením opatření zároveň přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Program Zelená úsporám by měla přinést:

 • snížení emisí CO2 o 1,1 mil. tun, tedy 1% všech českých emisí
 • úsporu tepla na vytápění 6,3 PJ, tedy úsporu nákladů domácností na vytápění několik miliard korun ročně
 • vytvoření nebo udržení 30 tisíc pracovních míst
 • zlepšení podmínek bydlení pro 250 000 domácností, které dostanou podporu
 • zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,7 PJ
 • snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 mil. kg

Kdo mohl požádat o podporu

Oprávněnými žadateli o podporu byli vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
 • společenství vlastníků bytových jednotek,
 • bytová družstva,
 • města a obce (včetně městských částí),
 • podnikatelské subjekty,
 • případně další právnické osoby.

Podle směrnice MŽP č. 7/2010 mohli požádat v programu Zelená úsporám i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců apod.).

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Zaměření Programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů Programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z Programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií  (SVT) a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů  (SOD).

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Seznamy není nutno využívat v oblasti podpory B (pasivní výstavba), kde je dosažení požadovaných parametrů prověřováno (blower-door test).

 

Zdroj: